Rozhovor měsíce – RADKA ONDRUŠKOVÁ (LÍP A SPOLU): „HOMESHARING BY MĚL PRINÁŠET RADOST A PROSPĚCH VŠEM“

Homesharing je v českých zemích poměrně novým, zatím nezažitým pojmem. Znamená zjednodušeně „sdílení domova“. Komu je určen? Spolek LÍP A SPOLU z České Lípy se věnuje dětem s poruchami autistického spektra (PAS) a přináší tuto možnost pro hostitele i dotčené rodiny. Je to velmi zajímavá a přínosná zkušenost pro obě strany. Homesharing se nyní právě díky této českolipské iniciativě dostává i do Českého ráje a nabízí tak nejen rodičům zajímavé možnosti i v našem kraji. Komu je určen, jak se stát součástí a oč se konkrétně jedná, jsme si povídali s jednou ze zakladatelek spolku Radkou Ondruškovou.

 • Pojďme se nejprve podívat, čím se váš spolek zabývá a jak vznikl…
  Náš spolek LÍP A SPOLU vznikl v České Lípě z neformální skupiny rodičů a prarodičů dětí s autismem. Na počátku, v roce 2016, nás byla jen hrstka rodičů a prarodičů, které spojila podobná životní zkušenost – naše děti či vnoučata měly některou z forem PAS.
 • Co vám setkávání přinášelo?
  Scházeli jsme se jednou měsíčně v kavárně a vzájemná setkání nám dávala jistotu, že v tom nejsme sami, v lecčem jsme si dokázali poradit, povzbudit se, pochopit, i se společně zasmát. Každý z nás měl už řadu zkušeností s chybějícími, nedostupnými, nebo nedostatečnými službami pro děti postižené autismem i jejich rodiny. Pochopili jsme, že jen čekat na pomoc zvenčí nestačí a z iniciativy několika aktivních členů rodičovské skupiny vznikl počátkem roku 2019 spolek LÍP A SPOLU. Název spolku samozřejmě ukazuje na to, že společně zvládneme více a lépe. Také je v něm schována zkratka PAS a zároveň i místo jeho vzniku. 
 • Jaké aktivity nabízíte?
  Svou základnu máme v České Lípě, kde se podařilo vytvořit příjemné klidné místo pro naši práci – Centrum LÍP A SPOLU. Mohou se zde setkávat rodiče i děti, máme hernu vybavenou hračkami a speciálními pomůckami, prostor pro individuální schůzky i přednášky, kurzy a semináře vedené odborníky. V naší bezplatné půjčovně knih je pro zájemce připraveno množství titulu převážně s tematikou autismu. Umíme naslouchat i poradit, pohlídat děti, zorganizovat výlet či víkendový pobyt pro celé rodiny. Třetím rokem pořádáme příměstské i pobytové tábory přednostně pro děti s autismem a dalšími neurovývojovými poruchami a nově jsme se zapojili do projektu homesharing. Od počátku našeho působení také jednáme s úřady měst i Libereckého kraje o zlepšení životních podmínek lidí s autismem a jejich rodin ve všech oblastech života. Téměř všichni, kdo dnes ve spolku pracujeme, víme, co obnáší soužití, péče a výchova dítěte s autismem a s jakými potížemi se rodiče denně potýkají.  Vším, co děláme, chceme přispět k tomu, aby se lidem s autismem a jejich blízkým dostalo pochopení, respektu, zájmu a podpory tak, jak je potřebují. Chceme, aby svůj život mohli naplno prožívat a užívat si ho jako všichni lidé.
 • Spolek patří mezi osm organizací, které po celé republice propojují rodiny a hostitele…
  Ano, jsme velmi rádi, že jsme byli vybráni spolu s dalšími pěti organizacemi pro relizaci projektu Homesharing 2021, který má za cíl rozšířit službu sdílené péče v České republice a propojit do konce roku 2023 až 60 rodin pečujících o dítě s postižením s proškolenými hostiteli.  
  V zavádění homesharingu nás finančně podpořil ABAKUS – nadační fond zakladatelů Avastu.  Kromě finanční podpory se školíme v metodice homesharingu. Zapojíme se také do sběru dat a budeme aktivně přispívat k ukotvení homesharingu do systému podpor a služeb v České republice.
 • Vy se svými službami aktuálně míříte do celého Libereckého kraje, a tedy i na Turnovsko, Semilsko a do Českého ráje…
  Už od počátků naší činnosti jsme se neomezovali pouze na českolipsko a některé z našich aktivit jsou určené a dostupné pro zájemce z celého Libereckého kraje, například právě homesharing. 
 • Slovo homesharing už jste zmínila několikrát, pojďte nám jej přiblížit…
  Termín homesharing k nám přišel z Irska a je používán i v České republice. Homesharing je u nás novinkou, ačkoli ve světě patří mezi osvědčené služby. Znamená sdílení domova i péče a je moderní přirozenou formou podpory rodiny, která se stará o zdravotně postiženého člena. Propojuje pečující rodinu s tzv. hostiteli, kteří jí s náročnou péči pomohou.
  Prakticky to znamená, že hostitel si na předem dohodnutý čas bere dítě z jeho rodinného prostředí k sobě domů, kde se o něj stará stejně jako o člena své rodiny. Společně tráví čas, hrají si, čtou, jdou na procházku, odpočívají, uvaří si něco dobrého… podle zájmů a schopností konkrétního dítěte. Může jít například o jedno odpoledne týdně či minimálně dvakrát za měsíc, nebo některý den z víkendu. Jinými slovy – homesharing je alternativní forma odlehčovací služby založené na komunitní pomoci. Hostitelé nejsou odborníci, ale proškolení laici, kteří s podporou zprostředkující organizace pomáhají s mnohdy náročnou péčí rodičům dětí s hendikepem.
 • Jaké benefity to přináší rodině?
  Pečující rodiče si mohou alespoň na chvíli odpočinout, nabrat síly, věnovat se dalším dětem, své práci nebo koníčkům. Dítě může navazovat nové vztahy, poznávat jiné prostředí, zažívat a učit se něco zajímavého, rozvíjet své sociální dovednosti a postupně si zvykat na občasné odloučení od rodičů.
 • Pokud se chci do homesharingu zapojit jako hostitel, co pro to musím udělat?
  Hostitelem v homesharingu se může stát každý plnoletý, trestně bezúhonný člověk v dobré zdravotní a psychické kondici, který úspěšně absolvuje přípravný kurz. Důležitým předpokladem je samozřejmě kladný vztah k lidem s postižením, v našem případě k dětem s poruchou autistického spektra. Hostitel by měl být člověk trpělivý, spolehlivý, zodpovědný, schopný naladit se na potřeby druhého. Jeho domácnost by měla být vhodným prostorem pro dítě, kterému bude sdílenou péči poskytovat. 
 • Pro koho z pohledu hostitele je homesharing vhodný? Hostiteli mohou být jednotlivci, páry i celé rodiny. Pokud se hostitelství chce věnovat jen jeden člověk z páru či rodiny, ostatní členové domácnosti s tím musí souhlasit. Klíčová pro úspěšný homesharing je hlavně motivace zájemců o hostitelství. Jak se dá očekávat, často se hostitelkami stávají ženy ve středním věku, kterým vlastní děti odrostly, případně už žijí ve svých domácnostech. Zbývá jim ale dostatek sil a chuti věnovat část svého volného času jinému dítěti, které potřebuje mnoho pozornosti. Na druhou stranu se ukázalo, že i mladí, zatím bezdětní lidé, bývají výbornými hostiteli. Homesharing by měl přinášet radost a prospěch všem a pro hostitele je to hlavně dobrý pocit ze smysluplnné pomoci, možnost podívat se na spoustu věcí jinýma očima, rozvíjet svou empatii, trpělivost, schopnost reagovat na nové situace, více poznávat sama sebe, stát se součástí „rodiny hostitelů“.
 • Pokud by se rodina se svým autistickým dítětem chtěla do programu zapojit, jak to může udělat?
  Rodina, která má zájem o zprostředkování sdílené péče pro své dítě s autismem (tzv. primární rodina), se může přihlásit prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách: https://www.lipaspolu.cz/sluzby/homesharing/. Nebo se obrátit přímo na koordinátora homesharingu v LÍP A SPOLU, tedy na mne. S rodiči si pak domluvíme schůzku, osobní nebo online, kde si společně povídáme o jejich představách, očekáváních i případných obavách, vysvětlíme, co homesharing nabízí a budou-li si to přát, zařadíme rodinu do projektu a budeme hledat vhodného hostitele právě pro jejich dítě. 
 • Pro koho je homesharing vhodný?
  Možnost využít sdílené péče ocení především rodiče, kteří se často starají o své děti s autismem sami, bez podpory širší rodiny, dlouhodobě, intenzivně, bez možnosti odpočinku a seberealizace. Je vhodnou formou odlehčení i tam, kde dítě špatně snáší pobyt v kolektivních zařízeních, nebo časté střídání pečujících osob.
  Homesharing představuje možnost nejen fyzické pomoci s péčí o dítě, ale rodiče posiluje i vědomí, že se o jejich dítě někdo zajímá, že jsou lidé, kteří s ním chtějí dobrovolně trávit svůj čas, že jejich dítě přináší radost i do života jiných rodin a že kromě domova existuje na světě další bezpečné místo, kde ho mají docela obyčejně rádi.
  V současné době v můžeme nabídnout zprostředkování homesharingu rodinám, které pečují o děti dospívající a mladé dospělé (4-19 let)  s diagnózou poruchy autistického spektra a mentálním hendikepem a žijí v Liberecké kraji, případně v okresech Děčín a Ústí nad Labem.
 • Spolupracujete i s odbornými partnery. Co do této problematiky vnáší?
  Garanty projektu Homesharing jsou odborníci z pražské organizace Naděje pro děti úpňku a Rodinného integračního centra v Pardubicích. Právě oni se zaváděním homesharingu u nás v roce 2018 začínali. Během dvouletého pilotního projektu nasbírali řadu zkušeností a vytvořili metodiku homesharingu jako základ pro práci dalších organizací, které tuto službu rozšiřují do dalších krajů republiky. Setkáváme se společně na školeních a mentoringových schůzkách, abychom získali co nejvíce informací důležitých pro úspěšné zprostředkování sdílené péče.
 • Jak vás mohou zájemci z rad rodin a hostitelu kontaktovat, případně kde naleznou podrobné informace?
  Mnoho informací nabízí zastřešující webové stránky homesharing.cz. Rodiče, kteří chtejí využít sdílenou péči pro své dítě s autismem, i zájemci o to stát se hostiteli, se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách: www.lipaspolu.cz/sluzby/homesharing nebo nás kontaktovat e-mailem či telefonicky: radka.ondruskova@lipaspolu.cz, 733 706 309.

Děkuji za rozhovor. Jitka Maděrová

 

POKUD SE CHCETE DOZVĚDĚT JEŠTĚ VÍCE, MŮŽETE SE PODÍVAT NA TYTO REPORTÁŽE:

Povědomí a informace o hmesharingu se snažíme rozšířit nejen mezi rodinami dětí s autismem, ale i k široké veřejnosti:

• Reportáž z Kulatého stolu k homesharingu 8.3.2022 v Liberci , RTM+: http://www.rtmplus.cz/video/17641/homesharing-odlehcuje-rodicum-deti-s-autismem.html

• Reportáž ČT24 o homesharingu v pořadu Regiony ČT24, vysílaná 26.3.2022, od 45:34 minuty: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12094108610-regiony-ct24/322281381960326/

 

 

Ukažte tento článek i vašim přátelům: