Dr. HANA BLOCHOVÁ – „Karlštejn představoval pro Karla IV. duchovně transformační základnu.“

Rok 2016 se v České republice nesl v duchu oslav 700. výročí narození Karla IV. Všichni víme, že Otec vlasti byl pro české země jednou z nejvýznamnějších historických osobností. Letos během výročí jsme se hana-blochovavšichni mohli dočíst mnohé o jeho životě, nebo zažít kulturní akce v duchu jeho doby. Mnohé zajímavosti, činy a zásady Karla IV. jsou však často opomíjeny. Věděli jste například, že za dob vlády Karla IV. se šlechta zabývala alchymií, že Karel IV. postavil Karlštejn a další stavby na základech posvátné geometrie, nebo že byl tento panovník vynalézavým „sňatkovým politikem“? Pro rozhovor právě na tato témata jsme oslovili osobu nejpovolanější. Publicistka, autorka knih, historička umění, zpěvačka a instrumentaliska Dr. Hana Blochová se celoživotně zabývá Karlem IV., jeho životem i skutky. Působivé vyprávění paní Blochové se nám však celé na stránky novin nevešlo, proto ho v nezkrácené verzi můžete číst právě zde.

Karel IV. je sice spojován s českými zeměmi, netrávil zde však mnoho času. Jaký byl jeho život? Do sedmi let pobýval v Čechách, kde ho matce Jan Lucemburský násilně odebral již ve dvou letech, poté byl vychováván ve Francii, pobyl i v Lucembursku a pak ho otec vyslal hájit zájmy Lucemburků do severní Itálie – do Lombardie a teprve až v 17 letech se vrátil zpět do Čech. Tehdy neznal ani rodný jazyk ani místní poměry, avšak vše se rychle doučil. Karel IV. byl stále na cestách a pokud se ptáte, kolik času strávil vlastně v Čechách, tak to byla menší část jeho života, neboť jako římský král a poté i císař musel působit nejen v zemích Koruny české, ale i v celé říši a  v říšských městech. Uvádí se, že např. do Norimberka, jím zvoleného hlavního města římské říše, cestoval snad čtyřicetkrát. A ani na svém nejoblíbenějším hradě Karlštejně nakonec nestrávil příliš mnoho času.

Jak už jste řekla, když Karel IV. přišel do Čech, neznal češtinu. Česky se tedy naučil…
Česky se naučil zřejmě velmi brzy, aby porozuměl svým poddaným i své domovině a také, aby mohl dobře komunikovat se svými úředníky i v Čechách velmi silně postavenou šlechtou. Zasloužil se také  o zvelebení českého jazyka – nechal sepsat mnohá literární díla a do češtiny přeložit i Bibli a další evropské spisy. Objednal i sepsání nových kronik v českém jazyce a sám byl autorem nové legendy o životě sv. Václava, vlastního životopisu Vita Caroli aj. Sepsal i nový Korunovační řád českých králů, a to vše v českém jazyce. Zasloužil se též o zavedení staroslověnštiny do křesťanské liturgie, když založil v roce 1346 v Praze emauzský benediktinský klášter Na Slovanech.

Jak Karel IV. vládl?
Byl skvělým diplomatem a podporovatelem církevních řádů, o jejichž moc se poté opíral. Byl též vynalézavým „sňatkovým politikem“, jenž operativně své vlastní děti rozesílal do celé Evropy, aby zde za pomoci rodinných vztahů skrytě upevňoval svou vládu. Již v raném věku jeho dětí byly sepisovány svatební či zásnubní smlouvy, které však nemusely být poté dodrženy. Můžeme i říci, že některé sestry či dcery Karla IV. byly i pramatkami některých evropských rodů.

Karlštejn představoval pro Karla určitou duchovně transformační základnu, neboť očekával, že Evropa za jeho vlády postoupí do nové duchovní etapy a on jako císař Svaté říše římské na tom bude mít nejdůležitější podíl.

Jaký význam měl Karlštejn pro Karla IV.?
Karlštejn představoval pro Karla určitou duchovně transformační základnu, neboť očekával, že Evropa za jeho vlády postoupí do nové duchovní etapy a on jako císař Svaté říše římské na tom bude mít nejdůležitější podíl. Možná to dnes zní stejně naivně, obdobně jako když jsme v roce 2012 očekávali transformaci a náhlou změnu dosavadního řádu. Zatímco my jsme o tom jen mluvili a posílali jasné prognózy po internetu, Karel IV. se činil.

Je hrad Karlštejn vystavěn na základech posvátné geometrie? A jak k tomu přistupoval Karel IV.?
Ve středověku se počítalo s tím, že veškeré stvoření ve hmotě je dokonalým projevem božských čísel v čase a v prostoru, kde se promítá jako kruh, čtverec, pentagram, hexagram atd. S tímto pak souvisejí i živlová tzv. Platónská tělesa, jež jsou projekcí čísel v prostoru. Tyto projekce souvisejí i s hvězdnými cykly, kdy se dráhy hvězd promítají i na Zemi, čemuž se věnovali ve středověku hlavně astrologové společně s alchymisty. Císař Karel IV. byl obdobně jako později císař Rudolf II. velkým podporovatelem všech těchto posvátných věd.

Karlštejn - Hana Blochová - český ráj v akciA pokud bychom chtěli vědět konkrétní souvislosti s hradem Karlštejnem?
Například planeta Venuše opíše na obloze za osm let obří pentagram a malá hradní věž Karlštejna je s její dráhou propojena, zatímco velká věž zase souvisí s projekcí dráhy planety Merkur, jenž za rok na obloze opíše hexagram, tj. pravidelnou šesticípou hvězdu. Ano, hrad Karlštejn byl vystavěn se znalostí posvátné geometrie, neboť  v jeho půdoryse a v kotvení jeho energetických linií je respektován u obou věží pentagram a hexagram. Hrad je orientován i vůči souhvězdí Velkého vozu a umístění jeho okenních otvorů v sakrálních prostorách zřejmě sledovalo také fáze Merkuru, jehož specifické energie pak mohly být využívány k posvátným rituálům.

ČTĚTE TAKÉ:  Turnovská atletika vzkvétá, letošní halová sezóna byla jednou z nejúspěšnějích

planeta Venuše opíše na obloze za osm let obří pentagram a malá hradní věž Karlštejna je s její dráhou propojena, zatímco velká věž zase souvisí s projekcí dráhy planety Merkur, jenž za rok na obloze opíše hexagram, tj. pravidelnou šesticípou hvězdu. Ano, hrad Karlštejn byl vystavěn se znalostí posvátné geometrie

K čemu tedy vlastně posvátná geometrie slouží? Dokáže zesílit energie?
Záměrem bylo vystavět hrad v souladu s toky zemských energií i hvězdných cyklů, s nimiž posvátná geometrie staveb úzce souvisí. Jedná se zde o propojování vibrací, jež představují zvuk, a pokud byla respektována posvátná geometrie při založení staveb, pak se vytvářela harmonie. V takových posvátných prostorách byl pobyt velmi blahodárný, neboť podporoval spiritualitu každého návštěvníka. Energie se zesilovaly cílenými obřady se zpěvy, kde cílem bylo nastoupení duchovní cesty v souladu se všemi podpůrnými energiemi ve stvoření.

Proč byla ve středověku respektována posvátná geometrie u sakrálních staveb?
Stavba vystavěná podle zákonitostí posvátné geometrie se tak stávala i jakousi „zvukovou skříní“, jež měla na člověka, jenž v ní pobýval, značně harmonizační i spirituální vliv. Všechny posvátné vědy, jež tvořily základ křesťanského hermetismu přejatého ze starověkého Egypta, byly v době Karla IV. vysoce ceněny, neboť tvořily základ tehdejší moudrosti a znalosti božského řádu. Důležitou vědou ve středověku byla také hudba, jež však byla matematickou vědou a hudbu kosmickou, neboť obíhající planety vytvářejí harmonii – hudbu sfér. Tento prvek byl do staveb zaveden pomocí stavebních proporcí a půdorysů, takže lze říci, že i sakrální budovy vlastně zní jako hudební nástroje. Dochází v nich totiž k dokonalému propojení všech energií v časoprostoru, a to v souladu s projeveným Božím řádem ve stvoření, takže naše stavby můžeme chápat jako božské hudební nástroje, pokud v nich respektujeme boží řád.

Karel IV. se obklopoval vzdělanými lidmi, mezi nimiž nechyběli ani alchymisté. Jak si mohu představit img_2799alchymii u dvora Karla IV.?
Alchymie byla původně praktickou mystikou, kde se síla ducha ověřovala v ovládání hmoty. Nejednalo s pouze o výrobu zlata k naplnění královské poklady, nýbrž o mystickou cestu adepta ke spáse jeho duše. Doba Karla IV. byla zasvěcenecká a vycházela z křesťanské gnóze, jež pracuje se třemi světy – horním, dolním a středním, jenž je vymezen pro naše žití.  Alchymie byla duchovní cestou ke spáse duše, a to na základě propojení všech tří světů v srdci adepta. Proto se symbolicky nazývala také „cesta srdcí“ a nebo „láska rytířů všech časů. V době Karla IV. se alchymii věnovali téměř všichni významní lidé, a to i členové církevních řádů. Karel spolupracoval s  největšími mudrci Evropy – s alchymisty, mágy jako např. s mistrem Theodorikem, jehož známe jménem, neboť byl císařem osobně odměněn za malířskou výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně. Ve starověku měl každý císař svého duchovního podporovatele – mága či mudrce, jenž se staral o jeho duchovní rozvoj i energetickou ochranu. Lze tedy naznačit, že magistr Theodorik byl na Karlštejně hlavním duchovním partnerem Karla IV.

Jaký význam v té době měla Praha?
Praha měla významné geografické umístění v srdci Evropy, což Karlovi vyhovovalo vzhledem k jeho záměru stát se vládcem celé tehdejší Evropy, tj. Svatou říši římskou politicky provázat s Polskem a Uhry. Můžeme s určitou nadsázkou i říci, že právě císař Karel IV. byl první, kdo přišel s představou sjednocené Evropy, avšak na rozdíl od EU na bázi duchovně-ekonomické.

img_2811Mohli bychom porovnat energii Prahy a Karlštejna?
Praha za jeho vlády tvořila centrum světské moci a hrad Karlštejn pak jakousi duchovní centrálu. Karel IV. z Prahy vytvořil město, jež neslo otisky měst Jeruzaléma i Říma, což zrealizoval také za využití posvátné geometrie, podle níž do Nového města pražského vkomponoval nové kostely i kláštery, kde využil i založení staveb na významných energetických liniích. Řekla bych, že posvátná geometrie Prahy byla nápodobou Jeruzaléma a Říma. Praha je dokonalá v tom, že spojuje prezentaci římské moci i jeruzalémské spirituality. Zatímco Nový Jeruzalém jako duchovní město podle Zjevení sv. Jana vyjevil na Karlštejně, v Praze ho otiskl ve hmotě. Vše je zde dokonale promyšleno, a proto se domnívám, že Praha je i městem budoucnosti. Hlavní památky z doby Karla IV. v Praze kromě Pražského Hradu nebyly později přestavěny, jakoby si noví vládci nedovolil na ně sáhnout…  Vše je úžasně promyšlené – Praha je pro mě nejkrásnější město na světě, a to jsem velká cestovatelka… To, co bylo na Karlštejně naznačeno jako ida, to bylo v Praze realizováno ve hmotě.

Na závěr bych se ráda zeptala co pro vás znamená Karel IV. a co podle vás českým zemím dal? Doba Karla IV. je pro celý náš národ velkou inspirací a motivem k uvědomění si své bohaté a vysoce duchovní minulosti. Náš národ býval hrdý a vědomý a já věřím, že se k tomuto uvědomění znovu probojujeme.

Děkuji za rozhovor. Jitka Maděrová

TIP: čtěte knihu ROSA DE SAR  – Mysterium Karlštejna

FOTO: archiv Dr. Hana Blochová a wikimedia

Ukažte tento článek i vašim přátelům: