Město Semily: Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školského zařízení zřizovaného městem Semily

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

školského zařízení zřizovaného městem Semily

Město Semily v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, na základě usnesení Rady města Semily č. 200810/RM/391 ze dne 10.08.2020 vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky:

Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace

Komenského nám. 148, 513 01 Semily

Termín předpokládaného nástupu:  01.01.2021/příp. dle dohody

Požadavky:

    • předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky a odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb.,
     o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    • vhled do waldorfské problematiky výhodou

 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a znalost příslušných předpisů

 • občanská a morální bezúhonnost

 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, internet, e-mail)

 • organizační a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, popř. e-mail

 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)

 • strukturovaný profesní životopis

 • písemnou koncepci uchazeče řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let, v rozsahu max. 4 strany (mj. v souvislosti s informací o předpokládaném sloučení a provozu školy níže)

 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) – nebo úředně ověřený doklad o jeho vyžádání

Konkursní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, vedení pedagogického sboru, schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, dále pak mohou být využity psychodiagnostické nástroje zaměřené na osobnost vedoucího a jeho manažerský styl vedení. Sledované oblasti jsou pracovně motivační orientace, pracovní chování, sociální kompetence a psychická konstituce. V případě využití bude způsob administrace upřesněn.

Podání přihlášek:

 • lhůta pro podání přihlášek končí 02.10.2020, 12.00 h

 • přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to písemně v uzavřených obálkách s označením „konkursní řízení MŠ Treperka Semily, p.o. – neotvírat“.

 • místem pro osobní podání přihlášky je podatelna Městského úřadu Semily Riegrovo nám. 63. Přihlášku je možno podat v pracovních dnech – pondělí, středa 08.00 – 17.00 h, v ostatních prac. dnech 08.00 – 14.00 h.

 • doporučenou zásilku je možné zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily. Za okamžik předání nabídky v případě doručení je považován okamžik převzetí zásilky adresátem.

Další informace zřizovatele:

 • předpokládá se, že Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace bude od 01.01.2021 sloučena s Waldorfskou mateřskou školou Semily, příspěvková organizace (nástupnickou organizací bude Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace), od 01.09.2021 se předpokládá provoz školy v prostorách nové budovy školy v lokalitě Pod Vartou a kapacita bude navýšena na 4 třídy

 • nabízíme možnost získání služebního bytu

Město Semily si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez udání důvodu.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Šromová, tel.: 481 629 228, MěÚ Semily, Husova 82, Semily

Informace o zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

Ukažte tento článek i vašim přátelům:
ČTĚTE TAKÉ:  Ředitel semilské Waldorfské školy byl radou města odvolán